หลักการ แนวคิดและทฤษฏี

Principle, Concept, Theory ?

Management, Administration, Leadership ?

images

ศึกษาให้เข้าใจว่า theory คืออะไร มีประโยชน์อะไร แตกต่างจาก Principle และ Concept อย่างไร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการอธิบายความทางวิชาการหรือเพื่อการบริหารในสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่สบสนกัน  ในขณะเดียวกัน ให้สามารถจำแนกความแตกต่างกันระหว่าง management, administration, leadership  เพื่อให้ทราบเหตุผลถึงการศึกษาแนวโน้ม วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม :  Principle, Concept, Theory

GS 3202 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

images (1)

ความหมายของการบริหารการศึกษา ( Education Administration )
การบริหารการศึกษา แยกออกเป็น 2 คำ คือ การบริหาร คำหนึ่ง และ
การศึกษา อีกคำหนึ่ง
ความหมายของ “การบริหาร” มีผู๎ให๎ความหมายไว๎หลากหลาย ทั้ง
คล้ายๆกันและแตกตํางกัน ขอยกตัวอยํางสัก 6 ความหมาย ดังนี้
การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานให๎ส าเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล ตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ที่
รํวมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายรํวมกัน
การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปรํวมกันท างาน เพื่อ
จุดประสงค์อยํางเดียวกัน
การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไปรํวมกัน
ด าเนินการ ให๎บรรลุจุดประสงค์รํวมกัน
การบริหาร คือ การใช๎ศาสตร์และศิลปะน าทรัพยากรการบริหาร
(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of
administration ) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การบริหาร คือศิลปะในการท าให๎สิ่งตํางๆได้รับการกระท าจนเป็น
ผลสำเร็จ หมายความวําผู๎บริหารไมํใชํผู๎ปฏิบัติ แตํใช๎ศิลปะทำให๎ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานจนเป็นผลสำเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ หรือตรงตามจุดหมายที่
ผู๎บริหารตัดสินใจเลือกแล้วจากความหมายของ “การบริหาร” ทั้ง 6 ความหมายนี้ พอสรุปได้ว่า

“การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้”

สํวนความหมายของ “การศึกษา” มีผู๎ให๎ความหมายไว๎คล๎ายๆกัน  ดังนี้

การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจัดประสบการณ์ให๎เหมาะสม
แกํผู๎เรียน เพื่อผู๎เรียนจะได๎งอกงามขึ้นตามจุดประสงค์
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งรํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
การศึกษา คือ การสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎ชีวิต
การศึกษา คือ เครื่องมือที่ท าให๎เกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัว
บุคคล
จากความหมายของ “การศึกษา”ข๎างบนนี้พอสรุปได๎วํา “การพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี”
เมื่อน าความหมายของ “การบริหาร” มารวมกับความหมายของ
“การศึกษา ” ก็จะได๎ความหมายของ “การบริหารการศึกษา ” วํา “การ
ดำเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด
ความสามารถ และความเป็นคนดี”

อ่านเพิ่มเติม : n1139

GS 3305 วิจัยทางการบริหารการศึกษา

ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษาresearch02

Scientific Inquiry
control of Bias     ควบคุมความลำเอียง   อคติ ความไม่มีเหตุผล (Prejudice)Objectivity             ปรวิสัย ปรนัย วัตถุวิสัย ภาววิสัย คือ สิ่งที่อยู่บนข้อเท็จจริง เงื่อนไขที่เป็นจริง ไม่ขึ้นกับจิตใจ ความไม่ลำเอียง ไม่อคติ ความเป็นกลาง “เป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิด”  (ตรงข้ามกับ subjectivity อัตวิสัย จิตวิสัย “ขึ้นกับความรู้สึกทางใจ”)

Willingness to Alter beliefs changed    เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อInduction  อุปมาน หรืออุปนัย  คือ การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือจากลักษณะเฉพาะสู่ลักษณะทั่วไป เป็น
เชิงคุณภาพ  (ตรงข้ามกับ deduction อนุมาน  หรือนิรนัย คือ การนำข้อสรุปที่ได้แล้วไปใช้ในการหาข้อมูลย่อยๆ หรือจากลักษณะทั่วไปสู่ลักษณะเฉพาะ – การวิจัยเชิงปริมาณ)

Precision   ความแม่นยำ ความตรง ความถูกต้อง ความแน่นอน

Truth   ความจริงที่ยังต้องการได้รับการพิสูจน์อีก ยังไม่แน่นอน ยังพัฒนาไม่เต็มที่

อ่านเพิ่มเติม Scientific Inquiry

GS 3302 ทฤษฏีและแนวโน้มเพื่อการบริหารการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

นิยาม ความเหมือนและความแตกต่าง และหน้าที่ของหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ทัศนะในทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และทฤษฎีภาวะผู้นำทางการศึกษา  แนวโน้ม วิสัยทัศน์ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารการศึกษาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาของไทย

Definition, the similarity and difference, and functions of principle, concept, and theory.  Viewpoints of management theory, educational administration theory, and educational leadership theory.  Trends, visions,  or new paradigms in education for educational administration  in a changing society. And other concerned issues enhancing the effectiveness of Thai educational administration.
อ่านเพิ่มเติม Theory and Trend for Educational Administration