GS 3202 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

images (1)

ความหมายของการบริหารการศึกษา ( Education Administration )
การบริหารการศึกษา แยกออกเป็น 2 คำ คือ การบริหาร คำหนึ่ง และ
การศึกษา อีกคำหนึ่ง
ความหมายของ “การบริหาร” มีผู๎ให๎ความหมายไว๎หลากหลาย ทั้ง
คล้ายๆกันและแตกตํางกัน ขอยกตัวอยํางสัก 6 ความหมาย ดังนี้
การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานให๎ส าเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล ตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ที่
รํวมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายรํวมกัน
การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปรํวมกันท างาน เพื่อ
จุดประสงค์อยํางเดียวกัน
การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไปรํวมกัน
ด าเนินการ ให๎บรรลุจุดประสงค์รํวมกัน
การบริหาร คือ การใช๎ศาสตร์และศิลปะน าทรัพยากรการบริหาร
(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of
administration ) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การบริหาร คือศิลปะในการท าให๎สิ่งตํางๆได้รับการกระท าจนเป็น
ผลสำเร็จ หมายความวําผู๎บริหารไมํใชํผู๎ปฏิบัติ แตํใช๎ศิลปะทำให๎ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานจนเป็นผลสำเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ หรือตรงตามจุดหมายที่
ผู๎บริหารตัดสินใจเลือกแล้วจากความหมายของ “การบริหาร” ทั้ง 6 ความหมายนี้ พอสรุปได้ว่า

“การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้”

สํวนความหมายของ “การศึกษา” มีผู๎ให๎ความหมายไว๎คล๎ายๆกัน  ดังนี้

การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจัดประสบการณ์ให๎เหมาะสม
แกํผู๎เรียน เพื่อผู๎เรียนจะได๎งอกงามขึ้นตามจุดประสงค์
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งรํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
การศึกษา คือ การสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎ชีวิต
การศึกษา คือ เครื่องมือที่ท าให๎เกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัว
บุคคล
จากความหมายของ “การศึกษา”ข๎างบนนี้พอสรุปได๎วํา “การพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี”
เมื่อน าความหมายของ “การบริหาร” มารวมกับความหมายของ
“การศึกษา ” ก็จะได๎ความหมายของ “การบริหารการศึกษา ” วํา “การ
ดำเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด
ความสามารถ และความเป็นคนดี”

อ่านเพิ่มเติม : n1139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *